Giải bài 22 Trang 14 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 22 Trang 14 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

Đề bài 22 Trang 14 SGK Toán 6 – Tập 1:

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Lời giải câu 22 Trang 14 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) C = {0; 2; 4; 6; 8}               b) L = { 11; 13; 15; 17; 19}

c) A = {18; 20; 22}                  d) B = {25; 27; 29; 31}

(BAIVIET.COM)