Giải bài 21 Trang 84 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 21 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài 21 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ ), biết rằng:

a) sin x = 0,3495;     b) cos x = 0,5427;     c) tg x = 1,5142;     d) cotg x = 3,163

Lời giải câu 21 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) sin x = 0,3495 ⇒ x ≈ 20º

b) cos x = 0,5427 ⇒ x ≈ 57º

c) tg x = 1,5142 ⇒ x ≈ 57º

d) cotg x = 3,163 ⇒ x ≈ 18º

(BAIVIET.COM)