Giải bài 21 Trang 14 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 21 Trang 14 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

Đề bài 21 Trang 14 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tập hợp A = {8, 9, 10, …, 20} có 20 – 8 + 1 = 13 (phần tử).

Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b – a + 1 phần tử.

Hãy tính số phần tử của tập hợp B = {10, 11, 12, …, 99}

Lời giải câu 21 Trang 14 SGK Toán 6 – Tập 1:

Theo công thức của phần tổng quát ở trên, ta có:

Số phần tử của tập hợp B = 99 – 10 + 1 = 90 phần tử.

(BAIVIET.COM)