Giải bài 2 Trang 95 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 95 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2.

Đề bài 2 Trang 95 SGK Toán lớp 4:

a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2.

Lời giải câu 2 Trang 95 SGK Toán lớp 4:

a) Bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2 là :

14 ; 22 ; 80 ; 64 ;

b) Hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2 là :

905 ; 173.

(BAIVIET.COM)