Giải bài 2 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939.

Đề bài 2 Trang 80 SGK Lịch sử 9:

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 – 1931?

Lời giải câu 2 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 9:

* Giai đoạn 1930-1931:

– Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

– Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

– Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

– Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

* Giai đoạn 1936-1939:

– Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

– Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

– Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

– Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

(BAIVIET.COM)