Giải bài 2 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 25: Thường biến.

Đề bài 2 Trang 73 SGK Sinh học 9:

Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng?

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9:

Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

Ví dụ: Giống lúa DR2 được tạo ra từ dòng tế bào (2n) biến đổi, có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, chỉ đạt 4,5-5 tấn/ha/vụ trong điều kiện bình thường.

(BAIVIET.COM)