Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần – Phần 2.

Đề bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử 7:

Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển ?

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 7:

– Văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật thời Trần phát triển đó là do sự quan tâm của nhà nước.

– Do kinh tế phát triển, xã hội ổn định.

– Lòng tự hào, tự cường dân tộc được củng cố và nâng cao sau cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thắng lợi.

(BAIVIET.COM)