Giải bài 2 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đề bài 2 Trang 71 SGK Lịch sử 9:

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.

Lời giải câu 2 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 9:

Cần có đường lối, chính sách đúng đắn. CM Việt Nam gắn liền với CM Cộng Sản Quốc Tế, khiến nhân dân tin vào Đảng, thức tỉnh, giác ngộ cho nhân dân.

(BAIVIET.COM)