Giải bài 2 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Đề bài 2 Trang 68 SGK Sinh học 9:

Cơ chế nào dẫn tới sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n+1) và (2n-1)?

Lời giải câu 2 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9:

Cơ chế dẫn tới hình thành thể (2n+1) và (2n-1) được giải thích trên cơ sở sự phân li không bình thường của một cặp NST trong giảm phân hình thành giao tử. Kết quả một giao tử có cả 2 NST của một cặp, còn một giao tử không mang NST nào của cặp đó.

Sơ đồ:

Giai bai 2 Trang 68 SGK Sinh hoc lop 9

(BAIVIET.COM)