Giải bài 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 15: Bài tập chương I và chương II.

Đề bài 2 Trang 66 SGK Sinh học 12:

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

♂ AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhêu?

b) Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu?

c) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

Lời giải câu 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 12

Sử dụng toán xác suất để giải.

Xét từng cặp tính trạng riêng:

AA × aa

Bb × Bb

Cc × cc

Dd × Dd

Ee × ee

a) Tỉ lệ kiểu hình trội về gen A là 1/2, về gen B là 3/4, về C là 1/2, về D là 3/4 và về gen E là 1/2. Do vậy, tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng sẽ bằng 1/2 x 3/4 x1/2 x 3/4 x 1/2 = 1/96.

b) Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ sẽ bằng: 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 1/96.

c) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố sẽ bằng: 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/32.

BAIVIET.COM