Giải bài 2 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung.

Đề bài 2 Trang 64 SGK Lịch sử 4:

Hãy nhớ lại các bài học trước để giải thích vì sao Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hóa?

Lời giải câu 2 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

Vì sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt, loạn lạc đã làm cho kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề. Đời sống nhân dân cực khổ. Văn hóa, giáo dục không phát triển.

(BAIVIET.COM)