Giải bài 2 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 2 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 2 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác.

Lời giải câu 2 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Hành khách ngồi trên ô tô đang chạy thì hành khách chuyển động đối với cây bên đường, nhưng lại đứng yên so với ô tô.

BAIVIET.COM