Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 1.

Đề bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử 7:

Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất.

Lời giải câu 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 7:

– Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần : “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

– Vua Trần ra lệnh bắt giam sứ giả Mông Cổ vào ngục.

– Khi được tin quân Nguyên chuẩn bị xâm lược,vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập quân sự….

(BAIVIET.COM)