Giải bài 2 Trang 55 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 55 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 12: Hô hấp ở thực vật.

Đề bài 2 Trang 55 SGK Sinh học 11:

Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Lời giải câu 2 Trang 55 SGK Sinh học lớp 11:

Ưu thế của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí:

– Từ một phân tử glucôzơ sử dụng cho hô hấp, nếu nó được hô hấp hiếu khí có thể tích lũy được tất cả 38 ATP. Trong khi đó nếu phân tử glucôzơ này hô hấp kị khí thì chỉ tích lũy được 2 ATP.

– Như vậy, từ cùng 1 nguyên liệu đầu vào, hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn (gấp 19 lần) so với hô hấp kị khí.

(BAIVIET.COM)