Giải bài 2 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

Đề bài 2 Trang 53 SGK Sinh học 9:

ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -> ARN

Lời giải câu 2 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9:

– ARN được tổng hợp dựa trên các nguyên tắc :

+ Nguyên tắc khuôn mẫu: quá trình tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen làm khuân mẫu.

+ Nguyên tắc bổ sung: trong đó A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

– Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN : Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuân của gen quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ARN.

(BAIVIET.COM)