Giải bài 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

Đề bài 2 Trang 47 SGK Sinh học 11:

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?

Lời giải câu 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11:

Nước là nguyên liệu cho quá trình quang phân li nước trong pha sáng tạo ra H+ và e để tham gia vào chuỗi truyền e trong quang hợp. Nước đảm bảo các điều kiện sinh lí hóa sinh bình thường trong các tế bào và bộ máy quang hợp, đảm bảo quá trình quang hợp của cây diễn ra bình thường.

(BAIVIET.COM)