Giải bài 2 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng.

Đề bài 2 Trang 38 SGK Địa lí 7:

Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng.

Lời giải câu 2 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7:

Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Cai-rô, Ka-ra-si, Niê-đê-li , Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

(BAIVIET.COM)