Giải bài 2 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 9: Nguyên phân.

Đề bài 2 Trang 30 SGK Sinh học 9:

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Lời giải câu 2 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: d.

(BAIVIET.COM)