Giải bài 2 Trang 25 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 2 Trang 25 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 5: Glucozơ.

Đề bài 2 Trang 25 SGK Hóa học lớp 12:

Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?

A. Cu(OH)2;

B. Dung dịch AgNO3 trong NH3;

C. Na kim loại;

D. Nước brom.

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Hóa học lớp 12:

Đáp án A

+ Nhóm I: Kết tủa tan, tạo dung dịch màu xanh lam => glucozơ và glixerol

+ Nhóm II: Kết tủa không tan => formanđehit và etanol

– Đun nóng ống nghiệm từng nhóm:

*Nhóm I:

+ Kết tủa đỏ gạch => glucozơ

+ Không hiện tượng => glixerol

*Nhóm II:

+ Kết tủa đỏ gạch => formanđehit

+ Không hiện tượng => etanol

(BAIVIET.COM)