Giải bài 2 Trang 220 SGK Lịch sử lớp 12

Giải bài 2 Trang 220 SGK Lịch sử lớp 12, phần bài tập Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Đề bài 2 Trang 220 SGK Lịch sử 12:

Thực tế cách mạng nước ta năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì ?

Lời giải câu 2 Trang 220 SGK Lịch sử lớp 12:

– Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta.

– Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử.

– Không củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

– Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

– Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

(BAIVIET.COM)