Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 4: Cacbohiđrat và lipit.

Đề bài 2 Trang 22  SGK Sinh học 10:

Nêu các cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat.

Lời giải câu 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10:

+ Cấu trúc của cacbohiđrat:

– Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ ba nguyên tố là C, H, O theo nguyên tắc đa phân với đơn phân chủ yếu là các đường 6C.

– Dựa theo số lượng đơn phân trong phân tử mà người ta chia cacbohiđrat thành 3 loại:

• Đường đơn: 1 phân tử đường 6C (glucozơ, fructozơ, galactozơ)

• Đường đôi: 2 phân tử đường 6C liên kết với nhau (saccarôzơ, lactôzơ, mantôzơ)

• Đường đa: nhiều phân tử đường 6C liên kết với nhau (tinh bột, xenlulozơ)

+ Chức năng của cacbohiđrat:

– Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể: đường sữa, glicôgen, tinh bột,…

– Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể: xenlulôzơ, kitin, glycôprôtêin,…

(BAIVIET.COM)