Giải bài 2 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 38: Sự chuyển thể của các chất.

Đề bài 2 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Nhiệt nóng chảy là gì? Viết công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này?

Lời giải câu 2 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy của vật rắn.

Nhiệt nóng chảy Q tỉ lệ với khối lượng m của vật rắn:

Q = λm

Trong đó, hệ số tỉ lệ λ là nhiệt nóng chảy riêng phụ thuộc vào bản chất của chất rắn nóng chảy. Đơn vị (J/kg)

(BAIVIET.COM)