Giải bài 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 19 SGK Sinh học 9:

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9:

Nội dung của quy luật phân li độc lập là: “Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử”.

(BAIVIET.COM)