Giải bài 2 Trang 186 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 186 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.

Đề bài 2 Trang 186 SGK Sinh học 8:

Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

Lời giải câu 2 Trang 186 SGK Sinh học lớp 8:

Các tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

BAIVIET.COM