Giải bài 2 Trang 170 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 170 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 170 SGK Toán lớp 3:

Tìm số lớn nhất trong các số sau :

a) 41590 ; 41800 ; 42360 ; 41785 ;

b) 27898 ; 27989 ; 27899 ; 27998.

Lời giải câu 2 Trang 170 SGK Toán lớp 3:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là : 42360 ;

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là : 27998.

(BAIVIET.COM)