Giải bài 2 Trang 166 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 166 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho máy cái áo như thế ?

Lời giải câu 2 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Số cúc áo của mỗi cái áo là :

24 : 4 = 6 (cúc áo)

Số cái áo khi dùng 42 cúc áo là :

42 : 6 = 7 (cái áo)

Đáp số : 7 cái áo.

(BAIVIET.COM)