Giải bài 2 Trang 164 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 164 SGK toán lớp 3, phần bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 164 SGK Toán lớp 3:

Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?

Lời giải câu 2 Trang 164 SGK Toán lớp 3:

Thực hiện phép chia : 10250 : 3 = 3416 (dư 2)

Vậy ta có thể may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

Đáp số : 3416 bộ quần áo và thừa 2 mét vải.

(BAIVIET.COM)