Giải bài 2 Trang 162 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 162 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

Đề bài 2 Trang 162 SGK Lịch sử 10:

Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Lời giải câu 2 Trang 162 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp, thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa lao động.

– Góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là công nghiệp và giao thông vận tải.

– Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư dản làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và các cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

(BAIVIET.COM)