Giải bài 2 Trang 154 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 154 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Đề bài 2 Trang 154 SGK Sinh học 11:

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng.

Lời giải câu 2 Trang 154 SGK Sinh học lớp 11:

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển ở côn trùng là:

+ Ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

+ Juvenin: phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình sâu biến thành nhộng và bướm.

BAIVIET.COM