Giải bài 2 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Đề bài 2 Trang 150 SGK Lịch sử 10:

Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Lời giải câu 2 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 10:

– Kết quả:

+ Theo Hòa ước Vec-sai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

+ Năm 1787, Hiến pháp được thông qua góp phần củng cố vị trí nhà nước Mĩ.

– Ý nghĩa

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.

+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân ở Mỹ La tinh.

(BAIVIET.COM)