Giải bài 2 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 41: Độ tan của một chất trong nước.

Đề bài 2 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8:

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước:

A. Đều tăng

B. Đều giảm

C. Phần lớn là tăng

D. Phần lớn là giảm

E. Không tăng và cũng không giảm

Lời giải câu 2 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8:

Đáp án đúng là: C – Phần lớn là tăng

(BAIVIET.COM)