Giải bài 2 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Đề bài 2 Trang 140 SGK Lịch sử 11:

Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào ?

Lời giải câu 2 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 11:

Giữa kinh tế và xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau: thay đổi cơ cấu kinh tế sẽ dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu xã hội

Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời làm cho kinh tế Việt Nam có sự thay đổi: kinh tế TBCN ngày được hình thành bên cạnh nền kinh tế Phong Kiến.

(BAIVIET.COM)