Giải bài 2 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

Đề bài 2 Trang 140 SGK Lịch sử 10:

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Lời giải câu 2 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10:

– Yêu nước không chỉ chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế. Ý thức vương lên xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ đậm đà bản sắc dân tộc.

– Tinh thần đoàn kết dân tộc

– Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo về độc lập dân tộc.

– Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ – yêu nước gắn liền với thương dân.

(BAIVIET.COM)