Giải bài 2 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tỉ lệ bản đồ.

Đề bài 2 Trang 14 SGK Địa lí 6:

Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Lời giải câu 2 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6:

– Nếu tỉ lệ bàn đồ: 1: 200 000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: 5 cm X 200 000 = 1 000 000 cm = 10 km.

– Nếu tỉ lệ bản đồ 1: 6 000 000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: 5 cm X 6 000 000 = 30 000 000 cm – 300 km.

(BAIVIET.COM)