Giải bài 2 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 132 SGK Sinh học 12:

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông ở châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52.

Lời giải câu 2 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12:

Cơ chế hình thành loài bông ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 có thể là do lai xa, rồi đa bội hoá.

(BAIVIET.COM)