Giải bài 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 2: Các giới sinh vật.

Đề bài 2 Trang 13 SGK Sinh học 10:

Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.

Lời giải câu 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 10:

Đặc điểm chính của các giới:

* Giới Khởi sinh: (là các vi khuẩn)

+ Là các sinh vật nhân sơ nhỏ bé, phần lớn có kích thước 1-5 µm

+ Môi trường sống: đa dạng (trong đất, trong nước, trong không khí, trong cơ thể sinh vật)

+ Phương thức sống: đa dạng (hoại sinh, kí sinh, tự dưỡng,…)

* Giới Nguyên sinh: gồm 3 thành phần

+ Tảo: sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, quang tự dưỡng, sống trong nước.

+ Nấm nhầy: sinh vật nhân thực, cơ thể tồn tại ở 2 pha (đơn bào giống amip và hợp bào là khối chất nguyên sinh nhầy, có nhiều nhân), dị dưỡng, hoại sinh.

+ Động vật nguyên sinh: sinh vật nhân thực, dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

* Giới Nấm:

+ Là sinh vật nhân thực

+ Cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi

+ Phần lớn tế bào chứa kitin, không có lục lạp

+ Sinh sản bằng vô tính (nhờ bào tử) hoặc hữu tính

+ Sống dị dưỡng: kí sinh, cộng sinh, hoại sinh

(BAIVIET.COM)