Giải bài 2 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

Đề bài 2 Trang 129 SGK Sinh học 9:

Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9:

Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt thì nhóm sinh vật hằng nhiệt có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ môi trường vì sinh vật hằng nhiệt là các sinh vật có tổ chức cơ thể cao (chim, thú, con người), đã phát triển các cơ chế điều hoà thân nhiệt giữ cho nhiệt độ cơ thể luôn ổn định không phụ thuộc vào môi trường ngoài.

(BAIVIET.COM)