Giải bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 117 SGK toán lớp 3, phần bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.

Đề bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 3:

Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

Lời giải câu 2 Trang 117 SGK Toán lớp 3:

Số gói bánh trong mỗi thùng là :

1648 : 4 = 412 (gói)

Đáp số : 412 gói bánh.

(BAIVIET.COM)