Giải bài 2 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 35: Khái quát châu Mĩ.

Đề bài 2 Trang 112 SGK Địa lí 7:

Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?

Lời giải câu 2 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7:

– Trước thế kỉ XV: ở châu Mĩ chủ yếu là chủng tộc Môn-gô-lô-it, đó là người E-xki-mô và người Anh-điêng.

– Thế kỉ XV đến nay: ở châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc chính trên thế giới: người Môn-gô-lô-it (bản địa), người ơ-rô-pê-ô-it (các dân tộc ở châu Âu), người Nê-grô-it (nô lệ da đen bị cưững bức đến từ châu Phi) và người Môn-gô-lô-it nhập cư sau này (người Trung Quốc, Nhật Bản,…).

– Ngoài ra, sự hòa huyết giữa các chủng tộc đã hình thành nhóm người lai ở châu Mĩ.

(BAIVIET.COM)