Giải bài 2 Trang 101 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 101 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 101 SGK toán lớp 3).

Đề bài 2 Trang 101 SGK Toán lớp 3:

Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082 :

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn ;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải câu 2 Trang 101 SGK Toán lớp 3:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4082, 4208, 4280, 4802.

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

4802, 4280, 4208, 4082.

(BAIVIET.COM)