Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Đề bài 2 Trang 101 SGK Sinh học 10:

Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

Lời giải câu 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 10:

– Khi nuôi cấy không liên tục vi khuẩn cần có thời gian để làm quen với môi trường, tức là cần thời gian cảm ứng các hợp chất của môi trường để hình thành các enzim tương ứng. Do vậy quá trình nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát.

– Khi nuôi cấy liên tục, môi trường ổn định, vi khuẩn đã có enzim cảm ứng nên không cần thiết phải có pha tiềm phát.

(BAIVIET.COM)