Giải bài 19 Trang 13 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 19 Trang 13 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

Đề bài 19 Trang 13 SGK Toán 6 – Tập 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5 rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Lời giải câu 19 Trang 13 SGK Toán 6 – Tập 1:

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

B = {0, 1, 2, 3, 4}

Tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A. Kí hiệu: B ⊂ A.

(BAIVIET.COM)