Giải bài 14 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 14 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 14 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Viết biểu thức tính công cơ học. Giải thích rõ ràng từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.

Lời giải câu 14 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

– Biểu thức tính công cơ học :

A = F.s

Trong đó :

F : lực tác dụng lên vật (N).

s : quãng đường vật đi được theo phương của lực (m).

– Đơn vị công là jun kí hiệu là J (1J = 1 N.m).

kiloJun kí hiệu là (kJ) (1 kJ = 1000 J).

(BAIVIET.COM)