Giải bài 1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề bài 1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Lời giải câu 1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10:

Tổng hợp 2 lực đó vào vật rắn phải bằng không.

(BAIVIET.COM)