Giải bài 1 Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 1 Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5.

Đề bài 1 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 4674 ; 3000 ; 945 ; 5553 :

a) Số nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào không chia hết cho 5 ?

Lời giải câu 1 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

a) Các số chia hết cho 5 là : 35 ; 660 ; 3000 ; 945.

b) Các số không chia hết cho 5 là : 8 ; 57 ; 4674 ; 5553.

(BAIVIET.COM)