Giải bài 1 Trang 95 SGK Toán lớp 4

Giải bài 1 Trang 95 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2.

Đề bài 1 Trang 95 SGK Toán lớp 4:

Trong các số 35 ; 89 ; 98 ; 1000 ; 744 ; 867 ; 7536 ; 84 684 ; 5782 ; 8401 :

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào không chia hết cho 2 ?

Lời giải câu 1 Trang 95 SGK Toán lớp 4:

a) Các số chia hết cho 2 là: 98 ; 1000 ; 744 ; 7536 ; 5782.

b) Các số không chia hết cho 2 là: 35 ; 89 ; 867 ; 84683 ; 8401.

(BAIVIET.COM)