Giải bài 1 Trang 95 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 95 SGK toán lớp 3, phần bài tập Các số có bốn chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 95 SGK Toán lớp 3:

Đọc các số: 7800 ; 3690 ; 6504 ; 4081 ; 5005 (theo mẫu).

Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm.

Lời giải câu 1 Trang 95 SGK Toán lớp 3:

3690 đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi ;

6504 đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư ;

4081 đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt ;

5005 đọc là năm nghìn không trăm linh năm.

(BAIVIET.COM)