Giải bài 1 Trang 94 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 94 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 22: Ôn tập chương I.

Đề bài 1 Trang 94 SGK Sinh học 11:

Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

– Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

– Dựa vào hình 22.1, hãy viết trả lời vào các dòng a – e dưới đây .

a) ________

b) ________

c) ________

d) ________

e) ________

giai bai 1 trang 94 sgk sinh hoc lop 11 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 94 SGK Sinh học lớp 11:

a) CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.

b) Quang hợp trong lục lạp ở lá.

c) Dòng vận chuyển đường saccarôzơ từ lá xuống rễ theo mạch rây trong thân cây.

d) Dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá.

e) Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biểu bì lá.

(BAIVIET.COM)