Giải bài 1 Trang 91 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 91 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đề bài 1 Trang 91 SGK Lịch sử 9:

Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới?

Lời giải câu 1 Trang 91 SGK Lịch sử lớp 9:

– Chủ trương:

+ Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.

+ Ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

+ Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

– Khẩu hiệu:

+ Thay khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp” bầng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.

+ Đưa ra khẩu hiệu “thành lập chính quyền cách mạng” và khẩu hiệu “ Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

(BAIVIET.COM)