Giải bài 1 Trang 9 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 9 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

Đề bài 1 Trang 9  SGK Sinh học 10:

Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản?

Lời giải câu 1 Trang 9 SGK Sinh học lớp 10:

+ Tổ chức thế giới sống: Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

+ Có 5 cấp độ tổ chức sống cơ bản: tế bào – cơ thể – quần thể – quần xã – hệ sinh thái.

(BAIVIET.COM)